Informacije o zaštiti podataka

Linara FairCare zaštitu Vaših osobnih podataka shvaća vrlo ozbiljno i stoga se pri prikupljanju, obradi i korištenju Vaših podataka strogo pridržava odredbi o zaštiti osobnih podatka, prije svega Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) kao i nove verzije Saveznog zakona o zaštiti podataka (Bundesdatenschutzgesetz neu). Izjava koja slijedi, pojašnjava kako štitimo Vašu privatnost i Vaša osobna prava i obavještava Vas sukladno čl. 13 GDPR-a o vrsti, opsegu i svrsi prikupljanja i korišenja Vaših osobnih podataka na ovoj web stranici.

Izjava o zaštiti podataka

1. Područje primjene i voditelj obrade

Ova izjava o zaštiti podataka vrijedi za sve web stranice Linara FairCarea koje se pozivaju na ovu izjavu o zaštiti podataka, neovisno o načinu učitavanja ili korištenja web stranice, uključujući pristup web stranici putem mobilnih uređaja. Ova izjava o zaštiti podataka vrijedi također za sve sadržaje Linara FairCarea na web stranicama partnera koje se pozivaju na ovu izjavu o zaštiti podataka.

Voditelj obrade sukladno čl. 13 GDPR-a
Linara FairCare GmbH
Zur Kaserne 11
14947 Nuthe-Urstromtal
koje zastupa prof. dr. Arne Petermann

Ovu izjavu o zaštiti podataka možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku i izmijenjenu verziju objaviti na ovoj web stranici. Aktualnu verziju ove izjave možete pronaći na kraju ove stranice.

2. Pojašnjenje pojmova

Osobni podaci
Osobni podaci su prema čl. 4 GDPR-a  sve informacije koje izravno ili neizravno identificiraju ili mogu identificirati fizičku osobu. Glede posjete web stranica mora se uzeti u obzir da postoji mogućnost povezivanja osobe sa „IP adresom“ ili „kolačićima“.

IP adrese
Na ovoj web stranici ne prikupljaju se potpune IP adrese posjetitelja web stranice, odnosno one se neposredno nakon završetka korištenja web stranice brišu (iznimke v. niže u tekstu). Na razini web servera se to odvija na način da se standardno u prijavi (Access-Log i Error-Log) umjesto prave IP adrese korisnika pohranjuje IP adresa „127.0.0.1“ (IPv4) odnosno „::1“ (IPv6). Time se IP adresa ne može povezati s identitetom korisnika. Sustav za upravljanje sadržajem (CMS) koji se u tu svrhu koristi, standardno pohranjuje IP adrese (npr. slanje obrazaca); ali one se pohranjuju u anonimiziranom obliku tako da se u zadnjem oktetu (IPv4) odnosno sekstetu (IPv6) zamijene s 0.

Cookies (hrv. kolačići)
Ova web stranica djelomično koristi tzv. kolačiće. Kolačići su male tekstualne informacije koje se preko Vašeg preglednika pohranjuju kao datoteka na Vaš uređaj. Kolačići u pravilu nisu štetni, već se koriste za osiguranje funkcionalnosti web stranice, prije svega za prepoznavanje korisnika. Svi korišteni kolačići postavljaju se preko domene „linara.de“.

3. Prikupljanje, obrada i korištenje Vaših osobnih podataka

Mi uvijek prikupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše osobne podatke odgovorno, strogo se pridržavajući zakonskih odredbi.

Osobni se podaci prikupljaju

 • pri stupanju u kontakt s nama putem e-maila ili obrasca za kontakt,
 • pri slanju upita za ponudu putem e-maila ili obrasca za kontakt,
 • pri slanju upita nakon poštom zaprimljenih informacijskih materijala,
 • pri (elektroničkom) prijenosu našeg upitnika za slučaj njege

U svakom slučaju Vaši se podaci koriste isključivo sukladno svrsi i prosljeđuju direktno našim partnerima samo tada kada je to potrebno za dogovoranje i pružanje naših usluga. Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka i zloupotrebe.

4. Prava nositelja podataka

Ako se Vaši osobni podaci obrađuju, onda ste Vi nositelj podataka sukladno GDPR-u. Uredba nositeljima podataka glede njihovih podataka daje sljedeća prava:

Prava nositelja podataka

Pravo na pristup

Nositelj podataka ima pravo od voditelja obrade zatražiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci.

Ako se podaci obrađuju, onda nositelj podataka može od voditelja obrade zatražiti sljedeće informacije:

 • svrha u koju se obrađuju njegovi osobni podaci;
 • kategorije osobnih podataka koje se obrađuju;
 • primatelji odnosno kategorije primatelja kojima su proslijeđeni ili kojima se mogu proslijediti njegovi osobni podaci;
 • planirano trajanje pohrane osobnih podataka ili u slučaju da nisu dostupni konkretni podaci vezano za to, kriteriji za utvrđivanje trajanja pohrane;
 • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na ograničenje obrade od strane voditelja obrade ili pravo na prigovor obrade;
 • pravo na prigovor kod nadzorne službe;
 • sve postojeće informacije o izvoru podataka ako podaci nisu prikupljeni od nositelja podataka;

Imate pravo zatražiti informaciju prosljeđuju li se Vaši osobni podaci trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. S tim u vezi možete tražiti da Vas se sukladno čl. 46 GDPR-a obavijesti o odgovarajućim zaštitnim mjerama glede prosljeđivanja.

Pravo na ispravak

Vi imate pravo tražiti ispravak i/ili dopunu od voditelja obrade ukoliko su Vaši osobni podaci koji se obrađuju netočni ili nepotpuni. Voditelj obrade je dužan smjesta izvršiti traženi ispravak ili traženu dopunu podataka.

Kod obrade podataka u znanstvene, povijesne ili statističke istraživačke svrhe:

Vaše pravo na ispravak može se ograničiti ukoliko onemogućava ili ugrožava realizaciju istraživačke ili statističke svrhe i u mjeri u kojoj je potrebno za realizaciju istraživačke ili statističke svrhe.

Pravo na ograničenje obrade

Pod sljedećim uvjetima možete zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka:

 • ako osporavate točnost osobnih podataka na određeno razdoblje, što nam omogućava provjeru točnosti Vaših osobnih podataka,
 • ako je obrada protuzakonita, a Vi odbijate brisanje Vaših osobnih podatka i umjesto toga tražite da se njihovo korištenje ograniči.
 • ako nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni za obradu, ali su nam potrebni za utvrđivanje, provođenje ili obranu od pravnih zahtjeva,
 • ako ste uložili prigovor sukladno stavku 21 odlomku 1 GDPR-a i još se nije utvrdilo, jesu li opravdani razlozi za prikupljanje podatka važniji od Vašog razloga za prigovor.

Ako je obrada Vaših osobnih podataka ograničena, dotični se podaci smiju - neovisno o njihovom pohranjivanju - obrađivati samo uz Vašu privolu ili za utvrđivanje, provođenje ili obranu od pravnih zahtjeva ili u svrhu zaštite prava neke druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnih javnih interesa.

Ako se ograniči ograničenje obrade podataka prema gore navedenim uvjeta, bit ćete od voditelja obrade obaviješteni prije nego što se ukine ograničenje.

Pravo na brisanje

Obveza brisanja
Možete tražiti neodgodivo brisanje dotičnih osobnih podataka ako postoji jedan od sljedećih razloga:

 • Dotični osobni podaci više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni ili bili na neki drugi način obrađivani.
 • Vi ste opozvali svoju privolu koja se temeljila na čl. 6 odlomka 1 slova a ili čl. 9 odlomka 2 slova a GDPR-a i ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka.
 • Uložili ste prigovor na obradu podataka sukladno čl. 21 odlomka 1 GDPR-a i ne postoje opravdani razlozi za obradu podataka ili ste uložili prigovor sukladno čl. 21 odlomku 2 GDPR-a.
 • Dotični osobni podaci su nezakonito obrađeni.
 • Dotične osobne podatke je potrebno brisati radi pridržavanja pravne obveze prema zakonu EU-a ili zakonu članica kojem podliježe voditelj obrade.
 • Dotični osobni podaci su prikupljeni uslijed ponuđene usluge informacijskih društava sukladno čl. 8 odlomku 1 GDPR-a.

Iznimke
Pravo na brisanje ne postoji ako je obrada podataka neophodna

 • za provođenje prava na slobodno izražavanje mišljenja i davanje informacija,
 • za ispunjenje pravne obaveze koja zahtijeva obradu podataka prema zakonu EU-a ili država članica kojem podliježe voditelj obrade ili izvršenje zadataka koji su u javnom interesu ili se obavljaju u okviru javne ovlasti koja je prenesena na voditelja obrade.
 • zbog javnog interesa u području javnog zdravstva sukladno čl. 9 odlomka 2 slovu h te i kao i čl. 9 odlomka 3 GDPR-a.
 • u svrhu arhiviranja, znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe koji su u javnom interesu ili za statističke svrhe sukladno čl. 89 odlomku 1 GPDR-a ukoliko u odlomku a) navedeno pravo onemogućava ili ozbiljno ugrožava realizaciju ciljeva ove obrade,
 • za utvrđivanje, provođenje ili obranu od pravnih zahtjeva.

Pravo na informiranje

Ako ste iskoristili svoje pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade Vaših podataka prema voditelju obrade, voditelj obrade je obvezan sve primatelje koji su imali uvid u dotične osobne podatke, obavijestiti o traženom i sprovedenom ispravku ili brisanju Vaših podataka ili ograničenju obrade Vaših podataka, ukoliko je to moguće i nije povezano s prekomjernim troškovima.

Vi imate pravo od voditelja obrade zatražiti da Vam da informacije o tim primateljima.

Pravo na prijenos podataka

Vi imate pravo zatražiti osobne podatke koje ste dali voditelju obrade na raspolaganje, u strukturiranom, važećem i strojno čitljivom obliku.
Osim toga imate pravo svoje podatke proslijediti nekom drugom voditelju obrade bez zapreke voditelja obrade kojem ste dali svoje osobne podatke, ukoliko

 • se obrada temelji na privoli sukladno čl. 6 odlomku. 1 slovu. a GDPR-a ili čl. 9 odlomka 2 slova a GDPR-a ili na temelju ugovora sukladno čl. 6 odlomka 1 slova b GDPR-a i
 • obrada se vrši pomoću automatiziranih procesa.

U provođenju ovog prava imate također pravo ishoditi da voditelj obrade dotične osobne podatke proslijedi drugom voditelju obrade ukoliko je to tehnički izvedivo. Pri tome se ne smiju ograničavati i ugrožavati slobode i prava drugih osoba.

Pravo na prijenos podataka ne vrijedi za obradu osobnih podataka koja je potrebna za izvršenje zadataka koji su u javnom interesu ili se obavljaju u okviru javne ovlasti koja je prenesena na voditelja obrade.

Pravo na prigovor

Vi imate pravo u bilo kojem trenutku, iz razloga nastalih uslijed Vaše posebne situacije, uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka sukladno čl. 6 odlomku 1 slovu e ili f GDPR-a. To se odnosi i na profiliranje koje se temelji na tim odredbama.

Voditelj obrade više ne obrađuje dotične osobne podatke, osim ako može iznijeti bitne razloge za obradu podataka koji su važniji od Vaših interesa, prava i sloboda ili se obrada koristi za utvrđivanje, provođenje ili obranu od pravnih zahtjeva.

Ako se dotični osobni podaci obrađuju u svrhu direktne promocije, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u svrhu takvog oblika promocije. To se odnosi i na profiliranje ako je povezano s takvim oblikom direktne promocije.

Ukoliko uložite prigovor na obradu podataka u svrhu direktne promocije, dotični se osobni podaci više neće obrađivati u tu svrhu.

Imate mogućnost korištenjem usluga informacijskih društava - neovisno o Direktivi 2002/58/EZ - iskoristiti svoje pravo na prigovor putem automatiziranih procesa kod kojih se koriste tehničke specifikacije.

Pravno na žalbu kod nadzorne službe

Neovisno o drugačijem administrativnom ili sudskom pravnom lijeku, imate pravo uložiti žalbu kod nadzorne službe, u pravilu u državi članici prema Vašem mjestu prebivališta, radnom mjestu ili mjestu navodnog kršenja Vaših prava ako ste mišljenja da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s GDPR-om.

Nadzorna služba kod koje ste uložili žalbu dužna je podnositelja žalbe obavijestiti o stanju i rezultatima žalbe uklj. o mogućnosti sudskog pravnog lijeka sukladno čl. 78 GDPR-a.

5. Korištenje Google Analytics

Ova web stranica koristi usluge Google Analytics u obliku „Universal Analytics“, usluge web analize  Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD; „Google“).Pohranjuju se podaci, sesije i interakcije posjetitelja web stranice preko različitih uređaja i dodjeljuju pseudonimnom ID-u korisnika kako bi se analizirale aktivnosti korisnika putem različitih uređaja u svrhu poboljšanja doživljaja korisnika i marketinške svrhe.

Google Analytics koristi tzv. „cookies“ (hrv. kolačiće). Pri tome se radi o tekstualnim datotekama koje se pohranjuju na Vašem računalu kako bi se interakcije posjetitelja dodijelile pseudonimnim ID-evima korisnika. Informacije o korištenju web stranice prikupljanje putem kolačića, prosljeđuju se i pohranjuju na serveru Googlea u Europi i izvan Europe. Zbog tzv. „IP anonimizacije“ koja se primjenjuje na web stranici, Google Vašu IP adresu u pravilu skrati prije prosljeđivanja. Samo u iznimnim slučajevima prosljeđuje se puna IP adresa na server Googlea u SAD-u i tamo skraćuje. Vaša IP adresa proslijeđena od Vašeg preglednika u okviru Google Analytics ne uspoređuje se i povezuje s drugim podacima Googlea.

Prema nalogu vlasnika ove web stranice Google proslijeđene informacije koristi za vrednovanje korištenja ove web stranice, sastavljanje izvještaja o aktivnostima na ovoj web stranici i pružanje drugih usluga prema vlasniku web stranice povezanih s korištenjem web stranice i interneta. To su naši interesi u čiju se svrhu obrađuju Vaši podaci. Pravna osnova za korištenje Google Analytics je § 15 odlomak 3 Zakona o informacijskim uslugama i elektroničkoj komunikaciji odnosno čl. 6 odlomak 1 slovo f GDPR-a. Podaci koje mi šaljemo, povezani s kolačićima, oznakama korisnika (npr. ID korisnika) ili ID oglašavanja, automatski se brišu nakon 14 mjeseci. Podaci kojima je istekao rok za pohranu, automatski se brišu jednom mjesečno. Više informacija o uvjetima korištenja i zaštiti podataka možete pronaći na https://www.google.com/analytics/terms/gb.html ili https://policies.google.com/?hl=hr.

Vi možete deaktivirati spremanje kolačića u postavkama Vašeg preglednika. Vi također možete spriječiti prikupljanje podataka nastalih kroz kolačiće i podataka prikupljenih na web stranici (uklj. Vaše IP adrese) kao i obradu tih podataka od strane Googlea na način da preuzmete i instalirate Googleov Opt-Out-Browser-Add-on. Opt-out kolačići sprječavaju buduće prikupljanje podataka pri Vašem posjetu web stranici. Kako biste spriječili prikupljanje podatka preko Universal Analytics putem različitih uređaja, morate provesti opt-out na svim sustavima koje koristite.

Google Analytics Opt-Out za našu web stranicu
DKlikom na sljedeći link, postavit će se opt-out kolačić koji će spriječiti buduće prikupljanje Vaših podataka pri posjetu našoj web stranici. Trenutno se Vaši posjeti u Google Analytics pohranjuju u anonimiziranom obliku. Ako kliknete na „Deaktivirati Google Analytics“, postavit će se opt-out kolačić za ovu web stranicu: Deaktivirati Google Analytics

Kako biste spriječili prikupljanje podatka preko Universal Analytics putem različitih uređaja, morate provesti opt-out na svim sustavima koje koristite.

6. Korištenje Facebooka

Mi koristimo online nastup unutar društvene mreže Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD kako bismo komunicirali s tamo aktivnim korisnicima, interesentima i klijentima i obavijestili ih o našim uslugama. Kada učitate odnosno posjetite društvenu mrežu Facebook, vrijede Uvjeti poslovanja i smjernice za zaštitu podataka Facebooka. Vaša podatke obrađujemo na odgovarajući način ukoliko s nama komunicirate unutar Facebooka, odnosno ostavljate osvrte na našem profilu ili šaljete direktne poruke.

Pravila o upotrebi podataka Facebooka

Informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebooka kao i o s time povezanim pravima i postavkama za zaštitu Vaše privatnosti možete pronaći u Pravilima o upotrebi podataka Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/.

EU-US-Privacy-Shield

Facebook je certificiran pod sporazumom o zaštiti privatnosti između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (EU-US-Privacy-Shield) i time jamči pridržavanje europskog zakona o zaštiti osobnih podataka.

Temelji obrade podataka

Društveni dodaci tzv. Facebook Social Plugins i Facebook pikseli koriste se u svrhu odgovarajućeg prikaza naše online ponude i lakšeg pronalaženja naših informacija na web stranici. To predstavlja opravdan interes sukladno čl. 6 odlomka 1 slova f GDPR-a.

Prigovor na prikupljanje podataka

Ako ne želite da Facebook prikuplja podatke o Vama i Vašu posjetu našoj stranici poveže s Vašim korisničkim računom na Facebooku, odjavite se iz Vašeg korisničkog računa na Facebooku i izbrišite kolačiće

Daljnje obustave i prigovori na korištenje podataka u svrhu promocije moguće su unutar postavki Vašeg profila na Facebooku ili preko američke stranice aboutads.info ili europske stranice youronlinechoices.com. Obustava prikupljanja podataka primjenjuje se neovisno o platformi, tj. primjenjuju se za sve uređaje, stolna računala ili mobilne uređaje.

Ako niste član Facebooka, ipak postoji mogućnost da Facebook očitava i pohranjuje Vašu IP adresu. Prema Facebooku u Njemačkoj se pohranjuje samo jedna anonimizirana IP adresa.

Komunikacija putem Facebook Messengera

Kao dodatni komunikacijski medij koristimo Facebook Messengera. Podaci i sadržaj komunikacije obrađuju se preko servera u SAD-u. Nadalje, Facebook vrednuje meta podatke komunikacije u promotivne svrhe, ali ne i sadržaj poruka.

Korištenje Facebookovih društvenih dodataka (Facebook Social Plugins)

Na našim stranicama integrirani su dodaci društvene mreže Facebook. Facebook Plugins možete prepoznati po logotipu Facebooka ili polju „Like“ (“Sviđa mi se”) na našoj stranici. Pregled Facebookovih dodataka možete pronaći ovdje: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kada posjetite našu web stranicu, uspostavlja se preko dodatka direktna veza između Vašeg preglednika i Facebookovog servera. Facebook tako dobiva informaciju da ste sa svojom IP adresom posjetili našu stranicu. Kada kliknite na polje „Like“ u trenutku kada ste prijavljeni na svoj Facebook profil, možete linkati sadržaj naših stranica na Vašem Facebook profilu.  Tako Facebook može povezati Vaš posjet našoj stranici s Vašim korisničkim računom. Napominjemo da mi kao vlasnici stranica nismo upoznati sa sadržajem i opsegom proslijeđenih podataka kao i njihovim korištenjem od strane Facebooka.

Piksel za praćenje aktivnosti posjetitelja Facebooka

Na našim stranicama koristimo piksele za praćenje aktivnosti posjetitelja od Facebooka. Pikseli su male grafike koje se pri otvaranju web stranice automatski učitaju. To znači da kada posjetite našu web stranicu, uspostavlja se preko Facebookovog piksela direktna veza između Vašeg preglednika i Facebookovog servera, čime Facebook dobiva informaciju da ste sa svojom IP adresom posjetili našu web stranicu i Vaš se posjet poveže s Vašim korisničkim računom na Faebooku. Tako dobivene informacije možemo koristiti kako bismo posjetiteljima naših web stranica prikazali personalizirane Facebookove oglase.

Nadalje, pomoću piksela za praćenje aktivnosti posjetitelja možemo pratiti aktivnosti posjetitelja nakon što su oni vidjeli naš oglas na Facebooku ili kliknuli na njega. Tako možemo prikupiti informacije o učinkovitosti Facebookovih oglasa u statističke svrhe i u svrhe istraživanja tržišta. Tako dobiveni podaci su za nas anonimni, tj. nismo upućeni u sadržaj proslijeđenih podataka niti vidimo osobne podatke pojedinačnih posjetitelja. Međutim, Facebook pohranjuje i obrađuje te podatke, o čemu ćemo Vas obavijestiti sukladno našem stanju upućenosti. Facebook može te informacije povezati s Vašim korisničkim računom i koristiti ih u vlastite promotivne svrhe sukladno njegovim pravilima o upotrebi podataka.

Facebook Tracking Opt-Out za našu web stranicu
Možete deaktivirati Facebookov piksel klikom na sljedeći link. Facebook trenutno pohranjuje Vaše posjete. Ako kliknete na „ Deaktivirati Facebook Tracking“, postavit će se opt-out kolačić za ovu web stranicu: Deaktivirati Facebook Tracking

S opt-out kolačićem Facebookov piksel se neće aktivirati i Facebook neće moći od Vas kao posjetitelja naše web stranici prikupljati podatke. Budući da se ovo rješenje temelji na korištenju kolačića, potrebno je izvršiti opt-out za svaki preglednik i uređaj koji koristite. Ako preglednik vratite na zadane postavke ili izbrišete kolačiće, morate ponoviti ovaj korak. S opt-out-om obustavljate korištenje Facebookovog piksela samo na našoj web stranici. Ako posjećujete druge web stranice, morate ponoviti obustavu.

7. Newsletter

Slanje naših newslettera vršimo putem „MailChimp“, platforme za slanje newslettera američkog ponuđača Rocket Science Group (LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, SAD). MailChimp je certificiran pod sporazumom o zaštiti privatnosti između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država „Privacy Shield“  i time obvezan pridržavati se odredbi o zaštiti osobnih podataka EU-a. Nadalje, imamo s MailChimpom sklopljen ugovor o ovlaštenoj obradi podataka (tzv. Data Processing Agreement). Pri tome se radi o ugovoru u kojem se MailChimp obvezao štititi podatke naših primatelja newslettera, obrađivati dotične podatke na naš zahtjev sukladno odredbama o zaštiti podataka MailChimpa i ne prosljeđivati ih trećim osobama. MailChimp koristimo na temelju naših opravdanih interesa sukladno čl. 6 odlomka 1 slova f GDPR-a i našeg ugovora o ovlaštenoj obradi podataka sukladno čl. 28 odlomka 3 GDPR-a.

Slijede informacije o sadržaju naših newslettera, procesu prijave na newsletter, slanja newslettera i statističke analize newslettera kao i o Vašem pravu na prigovor. Ako se prijavite na naše newslettere, izjavljujete da ste suglasni s primanjem naših newslettera i opisanih procesa prikupljanja, pohranjivanja i vrednovanja Vaših podataka.

Sadržaj newslettera
Šaljemo newslettere, e-mailove i druge elektroničke obavijesti promotivnog sadržaja (u daljnjem tekstu: „newsletter“) samo uz postojeću privolu primatelja ili zakonskog odobrenja. Naši newsletteri sadrže npr. informacije iz područja zdravlja i njege, prije svega iz područja kućne njege starijih osoba kao i o dotičnoj usluzi (tzv. 24-satna njega). U to se ubrajaju informacije o našim člancima na blogu, događanjima, našim uslugama i ponudama ili o našem online nastupu.

Prijava, podaci za prijavu i dokumentiranje prijave
Prijava na naš newsletter vrši se putem tzv. double-opt-in procesa. To znači da Vi nakon prijave dobijete e-mail s molbom da potvrdite prijavu na naš newsletter. Ta potvrda je potrebna kako se ne bi nitko s nepoznatom e-mail adresom prijavio na naš newsletter.

Kada unesete svoju e-mail adresu u naš obrazac za prijavu na našoj web stranici i pošaljete ispunjen obrazac, Vaša se e-mail adresa prvotno samo kratkotrajno pohranjuje kod našeg pružatelja usluge slanja newslettera MailChimp. E-mail adresa se pohranjuje isključivo u svrhu slanja double-opt-in e-maila, putem kojeg trebate potvrditi svoju prijavu na naš newsletter. Tek kada potvrdite svoju e-mail adresu, ona će biti trajno spremljena kod MailChimpa, sve dok se ne odjavite od našeg newslettera ili mi ne izbrišemo Vašu e-mail adresu.

Kako biste se prijavili na newsletter, dovoljno je da unesete svoju e-mail adresu. Ako želite možete unijeti i svoje ime i prezime kao i spol. Ti se podaci koriste isključivo za presonalizaciju newslettera i u tu se svrhu pohranjuju u MailChimpu.

MailChimp dokumentira Vašu prijavu na newsletter, kako bi mogao dokazati proces prijave sukladno pravnim odredbama čl. 7 GDPR-a. U to se ubraja pohranjivanje vremena prijave i potvrde prijave kad i IP adresa. Također se dokumentiraju i izmjene Vaših podataka pohranjenih kod MailChimpa.

Prikupljanje statističkih podataka i analize
Newsletteri sadrže tzv. „web beacon“, tj. grafika (1 x 1 piksel) koja se učita sa servera MailChimpa pri otvaranju newslettera. U okviru tog učitavanja prikupljaju se prvo tehničke informacije npr. o korištenom pregledniku (npr. vrsta preglednika, jezične postavke itd.) i sustavu, IP adresi i vremenu učitavanja od strane primatelja. Tehnički podaci i informacije o ponašanju čitatelja ili mjestu učitavanja (koja se mogu odrediti na temelju IP adrese) ili vremenu otvaranja koriste se za tehničko poboljšanje ponude newslettera.

Na temelju e-mail adrese MailChimp provodi geolokalizaciju i utvrđuje pomoću „Geolocation Service Providers“ informacije o IP adresi (podaci o geolokaciji i po potrebi postojeće informacije o mjestu). Geolokalizacija se provodi pri prijavi na newsletter kao i pri otvaranju newslettera. Više informacije možete pronaći ovdje. Mi kao korisnici MailChimpa nemamo utjecaj na provođenje geolokalizacije.

Ako MailChimp može utvrditi jezične postavke Vašeg preglednika pri prijavi na newsletter ili pri otvaranju linkova, ta se informacija pohranjuje u Vašem profilu. Tu funkciju mi također ne možemo deaktivirati.

U prikupljanje statističkih podataka ubrajaju se informacije je li newsletter otvoren, kada je otvoren i kada je primatelj kliknuo na koje linkove. Te se informacije mogu iz tehničkih razloga dodijeliti pojedinačnim primateljima newslettera. Svi podaci o prijavama na newsletter pohranjeni u MailChimpu eksportiraju se u svrhu analize i pohranjuju na našim serverima u Njemačkoj. Vrednovanja nam služe da prepoznamo navike čitanja primatelja naših newslettera i njima prilagodimo sadržaje naših newslettera ili da šaljemo različite sadržaje prema interesima naših primatelja.

E-mail adrese primatelja naših newslettera kao i drugi proslijeđeni podaci, pohranjuju se na serverima MailChimpa u SAD-u. MailChimp koristi te informacije u svrhu slanja i vrednovanja newslettera prema našem nalogu. Nadalje, MailChimp može prema njihovim informacijama te podatke koristiti u svrhu optimizacije ili poboljšanja vlastitih usluga, npr. u svrhu tehničke optimizacije slanja i prikaza newslettera ili kako bi doznao iz kojih zemalja dolaze primatelji. Međutim, MailChimp ne koristi podatke primatelja naših newslettera kako bi ih on osobno kontaktirao ili proslijedio njihove podatke trećim osobama.

Učitavanje newslettera online i upravljanje podacima
Postoje slučajevi kada primatelje naših newslettera preusmjeravamo na web stranicu MailChimpa. Npr. naši newsletteri sadrže link preko kojeg primatelji mogu učitati newslettere online (npr. ako postoje problemi s prikazom newslettera u e-mail programu). Nadalje, primatelji newslettera mogu naknadno ispraviti svoje podatke kao što je e-mail adresa. Također je Izjava o zaštiti podataka MailChimpa dostupna samo na njihovoj web stranici.

Sukladno tome napominjemo da se na web stranicama MailChimpa koriste kolačići i tako MailChimp, njegovi partneri i pružatelji usluga (npr. Google Analytics) obrađuju osobne podatke. Na takvo prikupljanje osobnih podataka nemamo utjecaja. Više informacija možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka MailChimpa.

Na sljedećim web stranicama možete uložiti prigovor na prikupljanje Vaših podataka putem kolačića u promotivne svrhe: američke stranice aboutads.info ili europske stranice youronlinechoices.com. Obustava prikupljanja podataka primjenjuje se neovisno o platformi, tj. primjenjuju se za sve uređaje, stolna računala ili mobilne uređaje.

Odjava s newslettera
Vi se u bilo kojem trenutku možete odjaviti s našeg newslettera, tj. opozvati svoju prijavu. Time se istovremeno opoziva i Vaša privola za slanje newslettera putem MailChimpa i statističke analize. Zaseban opoziv samo za slanje ili samo za statistička vrednovanja nažalost nije moguć.

Link za odjavu s newslettera možete pronaći na kraju svakog newslettera. Također možete svoj opoziv poslati putem e-maila na faircare@linara.de. Vaši podaci prikupljeni od strane MailChimpa brišu se nakon Vaše odjave.

Temelji obrade podataka
Obrada podataka (statističko prikupljanje, analize i dokumentiranje procesa prijave) vrši se na temelju čl. 6 odlomka 1 slova a, čl. 7 GDPR-a kao i § 7 odlomka 2 točke 3, odnosno odlomka 3 Zakona o nepoštenom tržišnom natjecanju (UWG). Rezultati analize mogu se koristiti kako bi se budući newsletteri bolje prilagodili interesima primatelja. Naš je cilj ponuditi Vam jednostavnu i sigurnu prijavu na naš newsletter koja ispunjava očekivanja naših primatelja i ujedno služi našim poslovnim interesima. Vi možete u bilo kojem trenutku opozvati svoju privolu na način da se odjavite s našeg newslettera. Do opoziva izvršena obrada podataka ostaje pravovaljana.

8. Zendesk Support

Za komunikaciju s nekim interesentima i klijentima koristimo platformu Zendesk Support, prije svega za konverzacije koje su započete putem Facebooka (Messengera). U tu svrhu Zendesk prikuplja i pohranjuje kontakt podatke i tijek konverzacije. Za obradu podataka Zendesk se ugovorom obvezao pridržavati se važećih zakonskih propisa glede zaštite osobnih podataka, prije svega GDPR-a. Više informacija o ispunjavanju obveze iz ugovora možete pronaći na  Zendesk - pravne upute.

9. Linkovi na web stranice drugih ponuđača

Naše web stranice sadrže linkove na online nastup drugih ponuđača. Na ovom mjestu Vam želimo napomenuti da ova Izjava o zaštiti podataka vrijedi isključivo za web stranicu Linara FairCare GmbH. Mi nemamo utjecaj i ne kontroliramo ako se drugi ponuđači pridržavaju važećih odredbi o zaštiti osobnih podataka.

10. Odgovorna osoba za obradu podataka

Ako imate pitanja i prijedloge vezana za korištenje Vaših podataka i ostvarivanje Vaših prava glede zaštite podataka, možete kontaktirati našu odgovornu osobu za zaštitu podataka:

Linara FairCare GmbH
Zur Kaserne 11
14947 Nuthe-Urstromtal
Njemačka

Fax: + 49 30 - 627 39 67 - 20
E-mail: datenschutz@linara.de

Stanje: 01.03.2022.